Arecaceae

at Hideaway Palmetum

Plant Profile Pages

Links also below in classification.

Neoveitchia storckii

Chambeyronia macrocarpa

Phoenicophorium borsigianum

Coccothrinax argentata

Gaussia princeps

Calyptrocalyx albertisianus

Acoelorraphe wrightii

Classification

Subfamily Arecoideae

Tribe Areceae

Malesia, Australasia, Madagascar

Subtribe Arecinae
Genus Areca (ah-REHK-ah)
 • catechu (kah-TEH-koo)
 • catechu (kah-TEH-koo) “Extreme Dwarf”
 • guppyana (guhp-pih’-YAH-nah)
 • oxycarpa (ahks-ee-KAHR-pah)
 • tunku (TOON-koo)
 • vestiaria (vehs-tee-ahr-EE-ah)
 • vestiaria (vehs-tee-ahr-EE-ah) “Red Form”
Genus Pinanga (pih-NAHN-gah)
 • coronata (kohr-oh-NAH-tuh)
 • sp. “Thai Mottled”
 • sp. “Yellow Crownshaft”
Subtribe Archontophoenicinae
Genus Archontophoenix (ahr-kohn-toh-FEH-niks)
 • cunninghamiana (kuhn-ning-ham’-ee-ahn-ah)
 • myolensis (migh-oh-LEN-sis)
 • purpurea (puhr-puhr-EH-ah)
 • tuckeri (tuhk-er’-ee)
Genus Chambeyronia (kam-beh-ROH-nee-ah)
Subtribe Basseliniinae
Genus Burretiokentia (bur-ret-ee-oh-kent-EE-ah)
 • hapala (hah-PAH-lah)
 • vieillardii (vee-ehl-LAHR-dee)
Genus Cyphosperma (sigh-foh-SPUHR-mah)
 • balansae (bah-LAHN-seh)
Subtribe Carpoxylinae
Genus Carpoxylon (kahr-PAHX-ih-lahn)
 • macrospermum (mak-roh-SPEHR-muhm)
Genus Satakentia (sah-tah-kehn-TEE-ah)
 • liukiuensis (lee-oo-kee-oo-EHN-sis)
Genus Neoveitchia (neh-oh-vih-KEE-ah)
Subtribe Dypsidinae
Genus Dypsis (DIP-sis)
 • cabadae (kah-BAHD-eh)
 • leptocheilos (kriss-al-lid-oh-KAR-pus) (lehp-toh-KAY-lohs)
 • lutescens (kriss-al-lid-oh-KAR-pus) (loo-TEHS-senz)
 • rosea (DIP-sis) (roh-ZEH-ah)
 • sp. “Maroantsetra”
Subtribe Euterpeinae
Genus Euterpe (yoo-TEHR-peh)
 • sp. “Orange Crownshaft”
Subtribe Linospadicinae
Genus Calyptrocalyx (kah-lip-troh-KAH-liks)
Subtribe Ptychospermatinae
Genus Adonidia (ah-doh-nih-DEE-ah)
 • merrillii (mehr-RILL-ee)
Genus Ptychosperma (tee-koh-SPEAR-mah)
 • elegans (EHL-eh-ganz) “Paddle Leaf”
 • macarthurii (mah-kahr-thur’-ee)
 • salomonense (sah-lah-mohn-EN-seh)
Genus Normanbya (nor-mahn’-bee-ah)
 • normanbyi (nor-mahn’-bee)
Genus Veitchia (veet-KEE-ah)
 • arecina (ah-reh-SEEN-ah)
 • spiralis (speer-AHL-iss)
 • vitiensis (vee-tee-EHN-siss)
Subtribe Verschaffeltiinae
Genus Phoenicophorium (fehn-ih-koh-fohr-EE-uhm)
Genus Verschaffeltia (vehr-shaf-FELT-ee-ah)
 • splendida (splehn-DEE-dah)
Tribe Chamaedoreeae

Americas, Mascarenes

Genus Hyophorbe (high-oh-FOR-beh)
 • lagenicaulis (lahg-en-ih-KAW-lis)
 • verschaffeltii (ver-kahf-FELT-ee)
Genus Chamaedorea (kahm-eh-doh-REH-ah)
 • cataractarum (kaht-ah-rahk-TAHR-uhm)
 • ernesti-augusti (er-NEST-ih-ah-GOOST-ee)
 • metallica (meh-TAHL-lih-kah)
 • seifrizii (see-FRIZ-ee)
Genus Gaussia (GAWS-sih-ah)
Tribe Cocoseae

Madagascar, South Africa, Americas

Subtribe Attaleinae
Genus Allagoptera (ahl-lah-gohp-TEH-rah)
 • arenaria (ahr-eh-nahr-EE-ah)
 • claudescens (kah-DEHS-sens)
Subtribe Elaeidinae
Genus Elaeis (eh-leh-iss)
 • guineensis (gwee-neh-EN-sis)

Subfamily Ceroxyloideae

Tribe Cyclospatheae

Greater Antilles

Genus Pseudophoenix (soo-doh-FEH-niks)
 • sargentii (sahr-jent’-ee)

Subfamily Coryphoideae

Tribe Borasseae

Africa and Asia

Subtribe Hyphaenieae
Genus Bismarckia (biz-mark’-ee-ah)
 • nobilis (noh-BILL-ihs)
Genus Latania (lah-tah-NEE-ah) 
 • loddigesii (loh-dih-JEEZ-ee)
Tribe Caryoteae

Southeast Asia, Southern India

Genus Arenga (ah-REN-gah)
 • hookeriana (hook-ehr-ee-AHN-ah)
Tribe Cryosophileae

Americas

Genus Schippia (skip-EE-ah)
 • concolor (kohn-kohl’-ohr)
Genus Cocothrinax (koh-koh-TRIH-naks)
 • argentata  (ar-jehn-TAH-tah)
 • barbadensis (bar-bah-DEN-sis)
 • borhidiana (bor-hid-ee-AHN-ah)
 • crinita (krin-EE-tah)
 • macroglossa (mak-roh-GLOHS-ah)
 • miraguama (mehr-ah-goo-AHM-ah) subsp. roseocarpa.
 • montana (mohn-TAH-nah)
Genus Hemithrinax (heh-mee-TRIH-nahks)
Genus Thrinax (TREE-nahks)
 • radiata (rah-dee-AH-tah)
Genus Itaya (ih-TAH-yah)
 • amicorum (ahm-ih-KOR-uhm)
Subtribe Livistoninae
Genus Licuala (lik-oo-AH-lah)
 • grandis (GRAHN-dis)
 • spinosa (spih-NO-sah)

Tribe Phoeniceae

Africa and Asia

Genus Phoenix (FEH-niks)
 • roebelenii (roh-behl-LEHN-ee)
Unplaced member of Trachycarpeae
Genus Acoelorrhaphe (ah-seh-lohr-RAHF-eh)
Genus Pritchardia (pritch-AHR-dee-ah)
 • pacifica (pah-sihf-EE-kah)
Genus Serenoa (sehr-eh-NO-ah)
 • repens (REH-penz)

Unplaced members of Areceae

Genus Bentinckia (ben-tink-EE-ah) 
 • condapanna (kohn-DAH-pahn-nah)
Genus Dictyosperma (dik’-tie-oh-SPURM-ah)
 • album var. conjugatum (ALL-buhm) (kohn-joo-GAH-tuhm)
Genus Heterospathe (heht-eh-roh-SPATH-eh)
 • elata (eh-LAH-tah)
Genus Hydriastele (high-dree-Ah-STEL-eh)
 • beguinii “Obi Island Form” (beh-GWIN-ee)